ونوس اولین تولیدکننده گن های بعد از جراحی لیپولیز، لیپوماتیک، ماموپلاستی (نماینده رسمی Medico International امریکا درخاورمیانه)