گن بازو gon the arm 1 

 Code: 508

گن بازو: بعد از عمل لیپولیز و لیپوساکشن بازو

 

 

     گن بازو gon the arm 2

Code: 509

بعد از عمل بازو، پشت و زیر بغل