لیپولیز و لیپوساکشن قسمت فوقانی بدن پشت، زیر شکم و ران.