اصفهان (بهروز طب)
آدرس: اصفهان، خیابان طییب، جنب پلیس 10 +
تلفن: 3323635
همراه: 09133117230
ساری
کرج.
مشهد (کالای طب ایرانیان جراح)
آدرس: مشهد، خیابان چمران، رو به روی چمران 9.
تلفن: 051 - 32290786
همراه: 7671364 - 0915
قزوین (تجهیزات پزشکی)
آدرس: قزوین، خیابان فردوسی، جنب کوچه حمام پارک.
تلفن: 33245251 - 028
همراه: 1821848 - 0912
شیراز: آقای عبداللهی 09177207959
رشت
تبریز.