اصفهان (بهروز طب)

آدرس: اصفهان،خیابان طییب،جنب پلیس 10+.

تلفن: 3323635 

همراه: 09133117230

ساری

کرج

 

مشهد(کالای طب ایرانیان جراح)

آدرس:مشهد،خیابان چمران،رو ب روی چمران  9 .

تلفن: 051-32290786 

همراه: 7671364- 0915

قزوین(تجهیزات پزشکی)

آدرس: قزوین،خیابان فردوسی،جنب کوچه حمام پارک .

تلفن: 33245251 -028

همراه :1821848 -0912

 

شیراز: آقای عبداللهی 09177207959

رشت

تبریز